Soorten therapie

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

In deze therapie wordt ervan uit gegaan dat onze manier van denken veel invloed heeft op de manier waarop wij ons voelen en daarmee hoe wij ons gedragen. Zodra psychische klachten voortkomen uit gedachten (cognitie betekent gedachte) die mensen hebben over hun problemen, is het van belang meer bewust te worden en te gaan begrijpen welke gedachten, leefregels, veronderstellingen of overtuigingen de klachten beïnvloeden. In de therapie kunt u leren op een geloofwaardige en reële wijze de manier van denken te veranderen, waardoor het gevoel verandert en daarmee stappen gezet kunnen worden om ook het gedrag te veranderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de cognitieve gedragstherapie effectief is bij veel psychische klachten. Bijvoorbeeld bij paniek, sociale angsten, depressie, dwangklachten, eetproblemen, pijnstoornissen, hypochondrie, spanningshoofdpijn, spierpijn en seksuele problemen.

ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY

ACT is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor psychische problemen, die valt onder de zogenoemde “derde generatie” cognitieve gedragstherapie. In deze behandelmethode wordt een nieuwe en onverwachte koers gevaren bij het omgaan met geluk en tevredenheid met het leven. Mensen steken doorgaans veel energie in positief denken, sterk zijn en niet bij de pakken neerzitten. Dat klinkt goed, maar nadeel daarvan is dat je aan jezelf kunt gaan twijfelen als het niet lukt je beter te voelen, ondanks alle inspanningen.

Om echt te kunnen leven in het hier en nu is het toelaten in plaats van bestrijden van negatieve gevoelens soms nodig. U leert door ACT minder te vechten tegen uw gevoelens en gedachten. Door ze toe te laten kunt u bewuster op zoek naar wat echt waarde heeft. Het helpt vermijdingsgedrag te ondermijnen en meer contact te krijgen met het hier en nu. ACT is een behandelmethode en kan tegelijk een levenshouding worden, gericht op het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit.

Dat wil zeggen dat, hoe hoog de golven ook zijn, u een houding kunt aannemen die ervoor zorgt dat u niet onderuit gaat. ACT wordt toegepast bij depressieve klachten, angsten, weinig eigenwaarde, lichamelijke klachten en vragen over zingeving. In het gesprek met uw behandelaar kan onderzocht worden of ACT een goede methode voor u is.

De kernboodschap van ACT is: Accepteer datgene waar je geen controle over hebt met alle bijkomende negatieve gedachten, lichamelijke spanning en verdere worstelingen & richt je op de dingen die jouw leven de moeite waard maken.

INZICHTGEVENDE THERAPIE

Inzichtgevende therapie is, zoals het woord al aangeeft, een therapievorm welke inzicht verschaft in het ontstaan van uw probleem vanuit uw persoonlijke levensgeschiedenis.

Daarbij zult u ontdekken welke bewuste- en onbewuste factoren een rol kunnen spelen bij het in stand houden van het probleem. U wordt zich bewust van uw bewuste of onbewuste handelen, wat uit denken, doen, voelen en zeggen kan bestaan. Met de verkregen inzichten kunt u met een nieuw verkregen bewustzijn uw handelen veranderen. “Inzicht verkrijgen is mooi doch zonder handeling geen verandering.” Dit betekent niet dat er perse gegraven wordt in uw verleden. Met name in het hier en nu vertalen de ontstane patronen en de daarmee samenhangende problematiek zich vaak.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. De belangrijkste insteek is u te helpen de herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; ‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).

Behalve schokkende ervaringen, kunnen ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van uw leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, voor EMDR in aanmerking komen.

Bij EMDR worden oogbewegingen of klikjes per koptelefoon aangeboden terwijl u zich openstelt voor de beladen informatie. Er wordt wetenschappelijk onderzocht hoe dit mechanisme werkt, maar inmiddels is er zodanig veel bewijs dat het de aanbevolen methode is bij trauma.

De EMDR folder clienten kunt u hier downloaden

OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een doelgerichte, directieve kortdurende vorm van therapie. Het onderscheidt zich van andere therapievormen doordat de oplossing en eigen mogelijkheden centraal staan, in plaats van hetgeen waar u last van heeft.

Uitgangspunt is dat ieder mens een probleemoplossend vermogen heeft. De oplossingsgerichte therapie is erop gericht dit vermogen te activeren en stelt u in staat uw eigen oplossingen te creëren.

Oplossingsgerichte therapie kan goed gebruikt worden in combinatie met andere therapieën zoals bijvoorbeeld gedragstherapie, EMDR en inzichtgevende therapie.

PARTNERRELATIE THERAPIE

Binnen Triade bestaat de mogelijkheid met uw partner aan uw relatie te werken. Soms vloeit dit voort uit individuele therapie, maar u kunt zich ook specifiek voor uw relatie aanmelden.

De aanleiding waarom u hulp zoekt kan divers zijn, wij streven dan ook naar maatwerk in ons aanbod voor therapie. Relatiegesprekken kunnen zinvol zijn in elke fase van een relatie die onder druk staat, ook bij bijvoorbeeld vragen omtrent echtscheiding. Doelstelling is het helder krijgen van de wederzijdse verwachtingen en de bereidheid daar samen in te investeren.

Een van de modellen die gebruikt worden is Emotionally Focused Therapy, waarbij de nadruk licht op het herstellen en verstevigen van de verbondenheid. Aandacht wordt vooral besteedt aan de wisselwerking tussen twee mensen en het open formuleren van hun behoeften. Communicatie is daarbij belangrijk, maar de focus is niet op gesprekstechnieken, maar eerder op het je beschikbaar kunnen stellen voor elkaar. (NB Partnerrelatie therapie valt niet onder de vergoede zorg (van de basisvezekering) en is daarom meestal voor eigen kosten. Sommige aanvullende verzekeringen hebben wel relatietherapie in het pakket.